انتصاب سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

با صدور حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، مهندس حسن ربانی ارشد طی حکمی از سوی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان منصوب شد.