بازدید و بررسی رانش گردنه اسدآباد توسط نمایندگان وزارت راه و شهرسازی

دکتر آقائی  و مهندس قبادی نمایندگان بخش ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی  وزارت راه و شهرسازی  به همراه نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان ،اداره کل مدیریت بحران استانداری و همچنین نماینده فرمانداری شهرستان اسدآباد از گردنه اسدآباد بازدید و  رانش و نشست آن را بررسی نمودند.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، " این بازدید جهت بررسی نحوه تثبیت و بهسازی گردنه مذکور صورت پذیرفت.

دکتر آقائی اجرای این پروژه مهم را با اهمیت و در اولویت دانسته و طبق پیشنهاد قرار شد اداره کل راهداری  و حمل و نقل جاده ای استان فعلا کارهای مربوطه  به کوتاه مدت برای بازنگهداشتن و تثبیت رانش را انجام دهد تا اعتبار برای این پروژه تامین شود.

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه این شرایط در استان های دیگر نیز اتفاق افتاده باید با کمک کارشناسان و استادان دانشگاه برای رفع این مشکلات راهکار پیدا کنیم.