سازمان نظام مهندسي

اطلاعیه

مهندس گرامی ، جهت تسهیل در ثبت نام داوطلبان عضویت هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، زمان ثبت نام تا تاریخ ۹۷/۰۴/۲۳ تمدید شد.
ساعت مراجعه ۸ الی ۱۸ می باشد.
هیات اجرایی انتخابات

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان در سال جاری برگزار خواهدشد و لذا ترتیبات مربوط در زمان قانونی آغاز شده است .

از آن جا که در این راستا آگاهی اعضای محترم سازمان از روند برگزاری انتخابات براساس موازین قانونی آن در جهت ایجاد اطمینان بیش تر و آمادگی لازم برای شرکت گسترده در انتخابات مفید خواهد بود، لذا موارد مربوط رابه شرح زیر به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان استان می رساند:

1-    با اجرای ماده 62 آئین نامه ، هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره سازمان استان به شرح زیر انتخاب شده اند :

آقایان: دکتر محمدرضا عراقچیان (رئیس)، دکتر محمود نیلی (نایب رئیس) و دکتر وحیدرضا اوحدی، مهندس سعید احمدی تنها، مهندس حسین حاج مرادی، مهندس محمدرضا نگینی و خانم مهندس مریم درویشی(عضو)

ادامه مطلب...